1. CHÍNH SÁCH DÀNH CHO
KHÁCH HÀNG LẮP ĐẶT MỚI

Chính sách dành cho Khách hàng lắp đặt mới Truyền hình/Internet Truyền Hình VTVcab tại khu vực Tp.HCM

2. CHÍNH SÁCH DÀNH CHO
KHÁCH HÀNG HIỆN HỮU

+ Nếu K/H đóng trước 6 tháng cước DV: Được sử dụng thêm 01 tháng (Tổng thời gian sử dụng là 7 tháng)
+ Nếu K/H đóng trước 12 tháng cước DV: Được sử dụng thêm 02 tháng (Tổng thời gian sử dụng là 14 tháng)